De ochtendspits in Vlaamse gezinnen

Bijna de helft van de Vlaamse gezinnen met kinderen voelt zich gestresseerd. De ochtend en een onvoorziene gebeurtenis die het strak geplande dagschema overhoop haalt, doen de stress pieken.

Bijna de helft van de Vlaamse gezinnen met kinderen voelt zich gestresseerd: 13% zegt veel stress te hebben, 31% ondervindt een matige stress. Vooral vrouwen en eenoudergezinnen geven aan gestresseerd te zijn. De ochtend en een onvoorziene gebeurtenis die het strak geplande dagschema overhoop haalt, doen de stress pieken.

Met de grote gezinsenquête Gezinnen onder druk werd gepeild naar het stressgevoel van Vlaamse gezinnen bij de combinatie arbeid-gezin. 4.017 Vlaamse mannen en vrouwen met minstens 1 kind onder de 12 vulden de enquête in: 3.185 mama’s en 832 papa’s. 97% van de respondenten heeft betaald werk en moet dus werk en gezin proberen te combineren.

Wie heeft de meeste stress en wat doet het stressniveau stijgen?
De enquête schotelde de respondenten een gewone weekdag voor en vroeg welke huishoudelijke en zorgtaken stress bezorgen.

De ochtend (kinderen klaarmaken, ontbijten en kinderen wegbrengen) bezorgt 1 op 3 van de mama’s en papa’s matige stress. 20% van de vrouwen en 17% van de mannen zegt zelfs veel stress te hebben bij deze taken.

De stress piekt ook bij een onvoorziene omstandigheid op het werk of binnen het gezin. 1 op 3 van de papa’s en mama’s zegt veel stress te voelen als de planning op het werk ‘fout’ loopt. Een onvoorziene gebeurtenis binnen het gezin bezorgt vooral de mama’s kopzorgen: 20% zegt dan veel stress te voelen tegenover 12% van de papa?s.

De avond (koken en eten, kinderen helpen bij huiswerk en huishoudelijke taken) verloopt voor de papa’s behoorlijk ontspannen. Mama’s blijken twee keer zo vaak aan te geven ‘veel stress’ te hebben bij de avondactiviteiten.

Dat vrouwen aangeven meer stress te hebben, is niet zo verwonderlijk. Vrouwen blijken nog altijd meer huishoudelijke en zorgtaken voor hun rekening te nemen.

Ook éénoudergezinnen blijken het zwaarder te hebben, zij staan er immers vaak alleen voor. Zo zegt 28% van de éénoudergezinnen veel stress te hebben bij een onvoorziene omstandigheid binnen het gezin tegenover 18% van de kerngezinnen.

Opvallend: het aantal kinderen blijkt weinig invloed te hebben op het stressniveau van mama’s en papa’s.

Mogelijke oplossingen?
Als remedie tegen de stress willen vaders graag meer telewerken (39%), extra verlofmogelijkheden tijdens periodes dat de kinderen extra aandacht vragen bijvoorbeeld examens (36%), meer betaalde hulp in het huishouden (29%) en dichterbij huis werken (28%).

Ook bij de vrouwen is extra verlof tijdens bepaalde periodes (35%) het topantwoord. Daarnaast zien vrouwen meer telewerken of thuiswerken (34%), meer betaalde hulp in het huishouden (33%) en meer hulp van de partner (29%) als mogelijke stressremmers.

Kathleen Van Brempt: “Een gezinsvriendelijk beleid is daarom meer dan nodig. En dat is een uitdaging voor ons allemaal: overheid, werkgevers, mama’s én papa’s. De overheid moet een progressief gezinsbeleid voeren met onder meer gezinsvriendelijke diensten in bedrijven, meer en betaalbare kinderopvang én zorgverlof voor papa’s. Werkgevers moeten hun werknemers de nodige flexibiliteit bieden zodat het mogelijk blijft een job te combineren met een gezinsleven. Dat kunnen ze doen door tele- en thuiswerk mogelijk te maken of flexibel om te springen met arbeidstijd. Mama’s en papa’s ten slotte moeten op zoek naar een eerlijk evenwicht in hun gezins- en arbeidsleven.?

Uit de enquête onthouden we enkele anti-stress-tips:

” ‘s Avonds al voorbereidingen treffen om de ochtend relaxed te laten verlopen: bijv. kledij al klaarleggen, ontbijttafel reeds ‘s avonds dekken. Ook tijdig opstaan en tijdig naar opvang en werk vertrekken maakt de autorit in het drukke verkeer minder stressvol. Maar dé remedie is vooral minder perfectionistisch zijn want de ‘druk’? doen we vooral onszelf aan … niet”
(Charlotte, 39 jaar)

” ‘t Is vooral een ingesteldheid: proberen nonchalanter te zijn, niet aantrekken als de kleren al eens niet gestreken zijn of er zelfs al op gemorst is, durven nee zeggen tegen avondvergaderingen. Voornemens voor de toekomst: betaalde poetshulp, en minder uren gaan werken.”
(Janny, 36 jaar)

” ‘t Moet niet altijd hyperproper

Partner Content