Opnieuw meer geboortes in Vlaanderen

Vlaanderenkrijgtersteedsmeerbaby’sbij.Doktersteldenvorigjaar

65.247nieuwemensjes.Datzijnermeerdan1.000meerdanin2006.Degeboortes

inVlaanderenstijgenal5jaar.Eenvrouwisnugemiddeld30jaarbij

haareerstebaby.Gezinnenvanmigrantenzorgenvoordemeestebaby’s.

EnerkomenmeermigrantenbijinVlaanderen.Degrootstegroepzijn

Turksemoeders.Doktersmerkendeinvloedvanmigrantenvooralin

Limburg,AntwerpenenVlaams-Brabant.Daarkwamener2tot4op100

baby’sbij.InWest-Vlaanderenisdatveelminder.Daarwonenookveel

mindermigranten.InOost-Vlaanderenwerdenietsminderbaby’sgeboren

danin2006.

Partner Content