Zijn ouders onzekerder dan vroeger?

Zijn ouders nu meer onzeker dan vroeger? Daar zijn niet echt wetenschappelijke gegevens over. Veel heeft te maken met een veranderende maatschappelijke context . Deze veranderingen hebben directe en indirecte gevolgen voor de opvoeding in het gezin .  

De klassieke, eenduidige opvoedingsmodellen zijn weggevallen. Vandaag de dag wordt in onze Westerse samenleving vooral belangrijk geacht dat ieder mens zijn leven autonoom kan bepalen en zijn eigen identiteit kan ontplooien. Zo worden ouders geconfronteerd met een veelheid aan mogelijke waardepatronen en levensstijlen en moeten zij uit dit aanbod een keuze maken en zelf beslissen hoe zij de opvoeding zin geven.

Ook het gezinsleven zelf is veranderd. We spreken van een onderhandelingshuishouden waar beslissingen in verband met de opvoeding niet eenzijdig genomen worden door de ouders maar beslissingen komen vaker tot stand in een proces van wederzijdse onderhandeling.

Niet alleen in het gezin maar ook de relatie tussen gezin en omgeving is veranderd. De band van gezinnen met hun familie, vrienden en buren wordt losser. Gezinnen zijn ook in toenemende mate mobiel. Dit kan gevolgen hebben voor de sociale steun.

Een andere ontwikkeling is ook de toegenomen diversiteit. Deze diversiteit zit overal: in de mogelijke gezinsvormen, de toenemende arbeidsdruk (combinatie gezin en werk), de keuze van de school, de vrijetijdsbesteding, enz.

En als je het aan ouders zelf vraagt?
Als je ouders zelf zou vragen of ze opvoedingsonzeker zijn, dan is het antwoord vermoedelijk dat ze niet onzeker zijn. Ouders hebben wel degelijk een beeld van wat ze hun kinderen willen bijbrengen . In die zin bestaat de onzekere ouder niet.

Ouders kunnen wel in bepaalde situaties en op verschillende manieren onzeker zijn over de opvoeding (bijv. over het hoe opvoeden). Opvoedingsonzekerheid mag niet gezien worden als een probleem maar als een grondhouding voor goed genoeg ouderschap .

Dit betekent niet dat ouders geen steun nodig hebben. Het bieden van steun mag niet gebeuren vanuit een niet-goed lopen van de opvoeding of vanuit een problematische sfeer.

Vragen van ouders moeten niet noodzakelijk gezien worden als een uiting van onzekerheid maar wel van een intentie om zo goed mogelijk op te voeden en daarbij gebruik te maken van de meest recente inzichten.

Vanaf 16 mei 2011 start de Week van de Opvoeding. Alle acties en activiteiten kan je vinden op www.weekvandeopvoeding.be

Partner Content